• دانش نامه
مرتب سازی براساس: اندازه صفحه: جستجوی عبارت: دريافت خروجی:

(American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH
(نهاد سلامت صنعت دولتی آمریکا)

گروهی که الزاماتی را برای مواد خطرناک مشتعل در محل کار تعیین می کنند.


(American Society of Testing Materials (ASTM
(مجمع تست مواد آمریکا)

سازمانی که کمیسیون های ارتقای سطح استاندارد تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را حمایت می کند..

Absolute Pressure
اندازه گیری فشار که یک خلاء کامل را به عنوان داشتن مقدار صفر، به صورت psia یا bar تعریف می کند. فشار مطلق برابر با مجموع خواندن فشار سنج و فشار جوی (14.69 psia یا 1 bar در سطح دریا) است.
Absolute Zero
حداقل نقطه در مقیاس درجه حرارت ترمودینامیکی: 0 ° K، -459.69 ° F یا -273.16 ° C.
Accuracy
دقت
درجه توافقنامه آماری (معمولا در سطح اطمینان 95٪) بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی، یا اطمینان یا صحت که ارزش اندازه گیری آن شناخته شده است
American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)
انجمن آمریکایی اعتباربخشی آزمایشگاهی (A2LA)
خدمات غیر انتفاعی، غیر دولتی، خدمات عمومی، جامعه عضویت که مجموعه ای کامل از خدمات و آموزش های مربوط به اعتباربخشی مربوط به آزمایشگاه و آزمایشگاه را ارائه می دهد. برنامه های اعتباربخشی آنها بر اساس معیارهای پذیرفته شده بین المللی برای صلاحیت است.
Anaerobic
بي هوازي
گازهایی که اکسیژن ندارند و برای رشد بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
Analysis
آناليز
تجزیه و تحلیل ابزار در آزمایشگاه پس از ترکیب
Analysis (آنالیز)
آنالیز صنعتی بعد از ترکیب سازی در آزمایشگاه؛

آنالیز صنعتی بعد از ترکیب سازی در آزمایشگاه؛ فرآیندی بر پایه آمار با استفاده از تخمین های درست برای هر ترکیب گاز مخلوط و اندازه گیری غلظت گاز می باشد.

اهداف دیگر آنالیز، مشخص کردن دقت آنالیز برای هر ترکیب است. اندازه گیری های تحلیلی برای اطمینان از صحت غلظت ترکیبات و دقتی که مصرف کننده انتظارش را دارد

Analyzed Concentration (غلظت آنالیز شده)
غلظت عددیِ مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج آنالیز انجام شد

غلظت عددیِ مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج آنالیز انجام شده. غلظت آنالیز شده در هر دو واحد درصد بخش بر میلیون، و در غلظت های پایین به صورت مول /مول، جرم/جرم بیان می شود. غلظت آنالیز شده همچنین با مقدار دقت آنالیز شده هم مطابقت دارد.


صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد